MVP-fritid

Om Verktygslådan

Verktygslådan innehåller övningar som personalen kan göra med besökarna i verksamheten. I vissa övningar ingår korta filmer som utgångspunkt för diskussioner, men de flesta kräver inte annat än ett blädderblock eller lite pennor och papper. Övningarna är 15–60 min långa.

Målet med övningarna är att öppna för samtal om våld, normer och hur man kan agera mot våld. De kan genomföras i valfri miljö, men det är viktigt att gruppen får samtala ostört. Personalen som leder övningen har även en viktig roll i att skapa en trygg samtalsmiljö.

Verktygslådans olika delar

Nedan kan du läsa mer om de olika övningar och material som ingår i Verktygslådan.

Kärnövningar

Kärnövningarna lägger grunden för arbetet, och bör genomföras innan ni fortsätter med det övriga materialet. I de tre kärnövningarna ligger fokus på att bredda bilden av våld, att få deltagarna att reflektera över normer och att inspirera till att våga agera mot våld.

Affischer

För att öka flexibiliteten i arbetet finns kärnövningarna även som affischer. Affischerna är ett komplement som till exempel kan användas för att introducera nya besökare till arbetet med MVP Fritid.

Workshoppar

Workshopparna riktar in sig på specifika riskfaktorer och ämnen, som till exempel sexism eller rasism.

Scenarioövningar

Scenarioövningarna handlar om att sätta sig in i konkreta situationer där våld eller våldsfrämjande normer förekommer. Genom att prata om vad som händer i scenariot och fundera över vad man skulle kunna göra får deltagarna öva sig både på att få syn på våld och att våga ingripa.

Empatiövningar

Empatiövningarna hjälper deltagarna att reflektera över och försöka känna efter hur till exempel samtycke kan kännas i kroppen.

”I andra skor”

”I andra skor” är ett rollspel där deltagarna får prova på hur ens socioekonomiska bakgrund, hudfärg, kön och sexualitet kan påverka ens förutsättningar. Deltagarna spelar olika karaktärer som ska förhålla sig till olika scenarion.

”Agera i parklek”

”Agera i parklek” är en samling övningar som passar särskilt bra att genomföra med yngre besökare. Dessa övningar är även anpassade att genomföras i en utomhusmiljö.