MVP-fritid

En del av något större

MVP Fritid är en del av ett större arbete, som utgår ifrån de mål som har satts upp på nationell och internationell nivå.

Agenda 2030 

Agenda 2030 har antagits av alla FN:s medlemsstater och innehåller 17 globala mål för långsiktig och hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i världen. De globala målen ska vara uppfyllda till år 2030, därav namnet, och gäller för samtliga världens länder.

Enligt mål 16 ska alla barn få växa upp utan våld och utnyttjande. Alla världens länder har därmed slagit fast att inga barn ska utsättas för våld efter år 2030. Det innebär att alla länder måste ta frågan på största allvar och arbeta aktivt för att motverka våld mot barn.

När ni arbetar med våldsprevention på er fritidsgård, arbetar ni alltså i förlängningen för att Sverige ska leva upp till sitt åtagande att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.

De jämställdhetspolitiska målen

MVP Fritid är även ett sätt att konkret arbeta för de nationella jämställdhetspolitiska mål som har satts upp av riksdag och regering. Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. MVP Fritid hjälper er att skapa en tryggare och mer inkluderande miljö, där både tjejer och killar kan ta plats och hitta sätt att uttrycka sig. Det sjätte delmålet handlar också om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, och genom att arbeta våldspreventivt med MVP Fritid kan ni inom fritidsverksamheterna vara en del av det arbetet.

Sveriges ungdomspolitiska mål

Ungdomspolitikens mål i Sverige är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Målet grundar sig bland annat på de åtaganden som Sverige gjort genom att ratificera barnkonventionen. Eftersom våld är tydligt kopplat till ohälsa, måste vi arbeta mot våld för att unga ska ha goda levnadsvillkor.

Barnkonventionen

Barnkonventionens §19 innebär att skydda barn mot alla former av våld och övergrepp. Det innebär inte enbart i de akuta skedena när våld redan sker utan innebär även att förebygga att våld ska uppstå både genom selektiva åtgärder eller som MVP Fritid genom universella insatser. Att rikta förebyggande insatser till alla bidrar till att mota en potentiell utveckling som kan innebära att barn utsätter andra barn för våld eller i framtiden sina egna barn för våld.

Men MVP Fritid vilar också stadigt på två av barnkonventionens fyra grundprinciper nämligen §2 och §12. §2 innebär att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Detta är något MVP Fritid strävar mot genom att problematisera objektifiering av tjejer och diskutera normer som nedvärderar eller kränker det egna värdet utifrån tankar om kön och etnisk bakgrund. §12 som innebär att alla barn har rätt att uttrycka sin mening är också en röd tråd i hela materialet då det är utformat för att inkludera unga i att forma innehållet tillsammans med ledarna och också utveckla egna ledarförmågor, bli hörda och bli positiva förebilder.