MVP-fritid

Förebygg våld på 
fritidsgården

MVP Fritid är ett våldsförebyggande metodmaterial som passar att användas på fritidsgårdar, på parklekar och av fältassistenter.

Målet är att stoppa och förebygga mäns och killars våld genom att ungdomarna får diskutera våld, normer och vad man kan göra om man blir åskådare till våld.

Här beställer du materialet.

Här kan du läsa mer om vad som ingår i baspaketet.

6 skäl att arbeta med
MVP Fritid

  1. Minska våldet

  2. Öka kunskapen om våld, både hos deltagare och personal

  3. Inspirera till kritiskt tänkande

  4. Öppna för dialog och icke-dömande samtal

  5. Få öva sig på att känna empati med dem som utsätts för våld

  6. Inspirera till att våga agera mot våld

En insats för alla unga

MVP Fritid är en så kallad universell våldspreventiv insats, som riktar sig till alla unga, inte bara de som riskerar att utsättas för eller utöva våld. Genom att agera tillsammans kan vi skapa en miljö där vi visar omsorg om varandra och där våld inte tolereras.

Om MVP Fritid

Arbetet med metoden bygger på tre förändringsstrategier, som alla har stöd i forskning.

Öka kunskapen om våld

En grundbult i MVP Fritid är att bredda bilden av vad våld är. Våld är inte bara slag och sparkar, utan även sådant som mobbning och trakasserier. Olika typer av våld hänger ihop, till exempel är grovt våld vanligare på skolor där även mobbning är vanligt förekommande.

En bredare förståelse av våld gör det också lättare att göra något åt våldet. Det är både svårt och farligt för en själv att försöka stoppa ett pågående slagsmål, men vi kan alla göra något innan en situation har gått så långt. MVP Fritid hjälper ungdomarna att fundera över hur man kan agera mot våld, innan våldet eskalerar. Tillsammans kan vi förebygga våldet.

Inspirera till att utmana stereotypa genusnormer

Killar och män är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken över våldsutövare. Det finns en koppling mellan att ha stereotypa idéer om kön och en ökad risk för att utöva våld. Därför jobbar vi med att synliggöra och bryta med stereotypa manlighetsnormer.

Öva på att ingripa mot våld

Vi har alla möjlighet att påverka det vardagliga våldet, det som är vanligast förekommande. Vi kan göra något före, under tiden eller efter att något har hänt. Med en bredare förståelse av hur våld kan se ut, blir det också lättare att få syn på det.